04-02-2023:12:56:41Tư vấn và cung cấp các giải pháp công nghệ và phần mềm chuyên nghiệp

Giải pháp CallCenter/ContactCenter dành cho các trường học

Giải pháp CallCenter dành cho các trường học

Giải pháp CallCenter dành cho các trường học

Hệ thống tin học có chức năng là cầu nối giữa Gia đình - Nhà trường - Học sinh thông qua Web, E-mail, Điện thoại, SMS với mong muốn hệ thống này sẽ thay thế các phương pháp thông tin chậm chạp, không chính xác cũ, đảm bảo việc trao đổi thông tin giữa Gia đình - Nhà trường - Học sinh diễn ra nhanh chóng và chính xác, nâng cao khả năng giám sát của Gia đình tới quá trình học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.